Investeerimisriskide hoiatus

Moncera OÜ on Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, mida kontrollib Eesti rahapesu andmebüroo (RAB), mis on omakorda Eesti Politsei- ja Piirivalveameti sõltumatu strukuuriüksus.

Vaatamata sellele, et kõik investeeringud laenudesse, mida saate teha Moncera OÜ (edaspidi ka Platvorm) kaudu, on kaitstud BuyBack garantiiga ja Teil pole investeeritud vahendite kaotamise otsest riski, juhul kui laenuvõtja ei maksa laenu tagasi, esinevad ikkagi mõned üldised äririskid. Juhul kui olete alles alustav investeerija, oleks mõistlik küsida nõu investeerimisnõustajalt või muudelt asjatundjatelt või otsida mõni põhjalikum investeerimiskoolitus.

Käesolevaga soovime Teid hoiatada, et peate alati meeles pidama, et iga investeerimisotsus on iga investor isiklik otsus ning keegi teine ei saa vastutada selle otsuse tagajärgede eest. Iga investor peaks investeerimisriski iseseisvalt analüüsima, hindama ning kaaluma riski mõju ja tagajärgi. Investeerimisega kaasnevate riskide parimaks mõistmiseks oleme Teie jaoks abimaterjalina koostanud peamiste investeerimisriskide loetelu, mis pole ammendav:

  • Teil ei saa kunagi olla täielikku garantiid, et olete tururiskide eest kaitstud, mis tähendab, et alati on võimalus, et investeeringu väärtus võib muutuda ebasoodsate turusündmuste tõttu. Näiteks makromajanduslikud põhjused, poliitiline või sotsiaalne ebastabiilsus, teiste investorite käitumisviisid.
  • Juriidiline või regulatiivne risk, mis tuleneb asjaolust, et investeerimistegevust, ühisrahastamise reguleerimist või teenitud tulu maksustamist reguleerivad õigusaktid võivad investeerimisperioodi jooksul muutuda. Näiteks võib valitsus muuta maksuseadusi, mis reguleerivad investori teenitud tulu maksustamist, või luua seaduse, mis reguleerib ühisrahastust.
  • Poliitiline risk tähendab investeeringu väärtuse muutmise võimalust poliitiliste muutuste tõttu. Majandusliku või õigusliku keskkonna radikaalsed muutused, sisepoliitilised suhted või sotsiaalsed kriisiolukorrad on kõik näited poliitilisest riskist.
  • Kontsentratsiooni risk võib tekkida olukorras, kus investori investeerimisportfell on keskendunud ühte tüüpi investeeringule. Sellest tulenevalt soovitame investeeringuid hajutada. Hajutamine tähendab Teie raha jaotamist mitme investeeringu vahel riski vähendamise eesmärgil. Samuti aitab Teil riske hajutada väiksemate summade paigutamine mitmesse investeeringusse. Ehkki hajutamine on investeerimise taktika oluliseks osaks, et saa see igat tüüpi riske vähendada.
  • Operatsioonirisk realiseerub olukorras, kus Platvorm ei suuda oma tegevust jätkata ja ettevõte likvideeritakse. Likvideerimise põhjused võivad olla rahalised (likviidsuse puudumine, pankrot), juriidilised (muudatused õiguskeskkonnas), juhtimine (võimetus juhtida ettevõtet plaanipäraselt) jne.
  • Riskijuhtimistoimingud tähendavad, et kõik investeerimisvõimalused läbivad Platvormi põhjaliku hoolsuskohustuse protsessi tagamaks, et teave investeerimisvõimaluse õiguslike, tehniliste, turunduslike, juriidiliste aspektide jne kohta on kaalutletud investeerimisotsuse tegemiseks täpne ja piisav;
  • Iga investor peaks enda jaoks hoolikalt kaaluma, kas investeering on sobiv tema isiklikke asjaolusid, kohustusi ja olemasolevaid rahalisi ressursse arvestades. Platvormi kaudu investeeritavate rahaliste vahendite koguhulk ei tohiks ületada rahaliste vahendite hulka, mille kaotamise korral Teie elatustase halveneb. Moncera OÜ ei anna Platvormi poolt pakutavate investeerimise võimalustega seonduvalt nõuandeid ega soovitusi. Kui Teil on kahtlusi investeerimisriskide osas või vajate muul viisil finantsnõustamist, peaksite otsima nõu finantsnõustajalt.
  • Peaksite olema ettevaatlik, mis tahes maksukohustuste suhtes, mis võivad Teile rakenduda seoses Platvormilt teenitud tuluga. Kas ja kuidas maksukohustus Teie poolt teenitud tulu suhtes kehtib, sõltub juba Teiega seotud individuaalsetest asjaoludest. Soovitame Teil oma maksukohustuste osas konsulteerida maksuspetsialistiga.
  • Viimane, kuid mitte vähem oluline oht on see, et Platvormi suhtes ei kohaldata järelevalvet. Lisaks ei kehti Platvormi suhtes investorikaitse, tagatisfondi garantii ega ettevõtte jätkusuutlikkuse või varade eraldamise nõuded.