Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab üldpõhimõtted, kuidas Moncera OÜ (edaspidi Moncera), registrikood 14866045, isikuandmeid töötleb. Isikuandmete töötlemise täpsemad üksikasjad võivad sisalduda ka Kliendi ja Moncera vahel sõlmitud või sõlmitavates lepingutes ning on kajastatud veebisaidil www.moncera.com.

Moncera tagab kohaldatava õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid Klientide isikuandmete kaitseks ning tagamaks andmete kaitse reeglite läbipaistvus.

Moncera privaatsuspoliitika kohaldatakse, kui Klient kasutab, on kasutanud või kavatseb kasutada Moncera poolt pakutavaid finantsteenuseid, sealhulgas juhul, kui Kliendisuhe on loodud enne käesoleva Privaatsuspoliitika jõustumist.

Monceral on õigus igal ajal teha muudatusi Privaatsuspoliitikas, avaldades neid Platvormi kodulehel ning teavitades Kliente muudatustest individuaalselt e-kirja teel.

Isikuandmete kategooriad

Moncera töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • identifitseerimisandmed (nt nimi ja isikukood);
 • kontaktandmed (nt telefoninimber, e-posti aadress, elukohariik);
 • ametialased andmed (nt haridus või professionaalne majandustegevus);
 • finantsandmed (nt tulud ja kohustused);
 • hoolsuskohustuse andmed, mis võimaldavad Moncera’l täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetest tulenevaid vajalikke hoolsusmeetmeid (nt raha päritolu, teave ärisuhte eesmärgi ja kavandatava sisu kohta, Klient kvalifitseerumine riikliku taustaga isikuks);
 • andmed Kliendi maksuresidentsusest (nt andmed elukohariigi, maksukoodi, kodakondsuse kohta);
 • Kliendiga suhtluse teel kogutud sideandmed, kas telefoni, visuaalsete ja/või helisalvestiste, e-posti, sõnumite ja muude suhtluskanalite kaudu, samuti andmed, mis on seotud Kliendi poolt veebilehe www.moncera.com külastamisega.
Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Moncera töötleb isikuandmeid peamiselt selleks, et:

 • osutada Kliendile teenuseid. Registreerimistaotluse esitamisel ja sellele järgneval Platvormile registreerimisel, kasutatakse Kliendi isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja teenuse osutamiseks vajaliku virtuaalse konto loomiseks;
 • üldiseks kliendisuhete haldamiseks ja Moncera poolt pakutavatele finantsteenustele juurdepääsu võimaldamiseks;
 • Kliendi ja/või Moncera huvide kaitsmiseks ning Moncera poolt pakutavate teenuste kvaliteedi kontrollimiseks, et vajadusel tõendada äritehingut või muud ärisuhtlust;
 • lisateenuste osutamiseks, uuringute, turuanalüüside läbi viimiseks ning statistika kogumiseks. Moncera pakub Klientidele hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teeb Kliendi nõusolekul põhinevaid isikustatud pakkumisi;
 • seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks. Kehtivate õigusaktide järgimiseks, võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja sellest teatamiseks, kui Kliendi suhtes on kohaldatud finantssanktsioonid või kui ta on riikliku taustaga isik;
 • tõkestada finantsteenuste kasutamise kuritarvitamist ning tagada teenuste piisav osutamine;
 • töödelda sissetulevaid ja väljaminevaid makseid.
Profileerimine, personaalsed pakkumised

Profileerimine tähendab isikuandmete automaatset töötlemist, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Profileerimist kasutatakse otseturunduse eesmärkidel.

Moncera võib töödelda isikuandmeid, et parandada Kliendi digitaalteenuste kasutamise kogemust. Moncera tagab, et Kliendid saaksid alati teha oma valikud, kasutades mugavat privaatsusseadete haldamiseks mõeldud tööriista.

Moncera võib samuti koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid. Profiilide loomiseks vajalikke statistilisi andmeid saab koguda välistest allikatest ja neid võib kombineerida Moncera siseandmetega.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmeid jagatakse teiste vastuvõtjatega, näiteks:

 • ametiasutused (nt õiguskaitseasutused, maksu- ja tolliamet, järelevalveasutused);
 • krediidi- ja finatseerimisasutused sissetulevate ja väljaminevate maksete töötlemiseks;
 • audiitorid, juriidilised ja finantskonsultandid või muud Moncera poolt volitatud töötlejad;
 • registrid (nt krediidibürood, rahvastikuregister, äriregister või muud isikuandmeid haldavad kolmandad isikud);
 • võlgade sissenõudjad nõuete loovutamisel;
 • kohtud, kohtuvälised vaidluste lahendamise organid ja pankrotihaldurid;
 • muud Moncera teenuste osutamisega seotud isikud (nt postiteenuse või analüütilise teenuse pakkujad).

Moncera ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete säilitamisel lähtub Moncera minimaalsuse põhimõttest ning säilitab Kliendi isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik isikuandmete kogumise eesmärkide täitmiseks ning nii kaua, kui seadus seda nõuab.

Kui Klient soovib oma kontot või mis tahes muid enda isikuandmeid veebilehelt kustutada, teavitab ta sellest Moncera’t.

Vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamis- ja maksuseadustele säilitatakse raamatupidamisdokumente seitse aastat alates asjaomase majandusaasta lõpust.

Andmeid Moncera ja Kliendi vahelise lepingulise suhte kohta säilitatakse kümme aastat alates nende Moncera’le edastamisest vastavalt tsiviilseadustikus sätestatud üldisele aegumistähtajale.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil (Kliendil) on tema andmete töötlemisest tulenevad õigused, mis vastavalt kehtivale seadusele võib käsitleda isikuandmetena. Need õigused on:

 • teabe saamine Kliendi andmete töötlemise kohta;
 • isikuandmete parandamise nõude esitamine, kui andmed on puudulikud, mittetäielikud või valed;
 • Moncera’lt Kliendi isikuandmete töötlemise lõpetamise või isikuandmete töötlemise piiramise, avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise nõudmine;
 • enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasivõitmine;
 • teabe saamine enda isikuandmete ülekandmise kohta;
 • täielikult automatiseeritud otsuste subjektiks mitte olemine;
 • isikuandmete kasutamise rikkumisega seotud kaebuste esitamine Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134).
Võtke meiega ühendust

Kui Teil on isikuandmete kasutamise kohta küsimusi, märkusi, kaebusi või taotlusi, võite meiega alati ühendust võtta aadressil info@moncera.com.