BOONUSKAMPAANIA TINGIMUSED

1. MÕISTED

Moncera – Eesti Vabariigis registreeritud äriühing Moncera OÜ registrikoodiga 14866045, mis omab ja haldab Investeerimisplatvormi.

Veebileht – Moncera poolt loodud ja hooldatud veebileht aadressiga www.moncera.com.

Osaleja Profiil – Osaleja isiklik profiil Veebilehel, mis luuakse automaatselt pärast seda, kui Osaleja Veebilehel registreerub.

Osaleja Konto – Investeerimisplatvormil olev elektrooniline konto, mis kajastab investeeringu tegemiseks saadaval olevate jooksvate virtuaalsete fondide saldot.

Osaleja – boonuskampaania kasutaja, kes Veebilehel Osaleja Profiili loomisel kasutas boonuskoodi.

Boonuskood – individuaalne kood, mis võimaldab Osalejal käesolevas boonuskampaanias osaleda.

Tingimused – käesolevad boonuskampaania tingimused.

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1. Boonuskampaania (edaspidi Kampaania) läbiviimise kord on kehtestatud käesolevate Tingimustega, mis on kõikidele Osalejatele järgimiseks kohustuslikud.

2.2. Kampaanias osalemisega nõustub Osaleja käesolevate Tingimustega koosmõjus kõikide muude Moncera Investeerimisplatvormi kehtivate tingimustega.(*)

2.3. Kampaania kehtib ajavahemikul 28.september 2020.a kuni 31.detsember 2020.a (kaasa arvatud).

2.4. Kampaania auhinnaks on boonustasu summas 25 (kakskümmend viis) eurot (edaspidi Boonus), mida lisatakse Osaleja Kontole automaatselt.

2.5. Kõik Kampaania Osalejad peavad olema Veebilehel uued kasutajad, kellel polnud enne käesoleva Kampaania kehtestamist Veebilehel registreeritud profiili, sh profiili, mis on registreeritud muu e-posti aadressile.

2.6. Moncera’l on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest kodulehel www.moncera.com.

3. BOONUSKAMPAANIAS OSALEMINE

3.1. Kampaanias osalemiseks peab Osaleja Investeerimisplatvormil Osaleja Profiili loomisel sisestama Boonuskoodi.

3.2. Osaleja Profiili ning Osaleja Konto kasutamiseks investeerimise eesmärgil peab Osaleja läbima isikusamasuse tuvastamise protseduuri vastavalt Investeerimisplatvormi üldtingimustele.

3.3. Osaleja Profiili loomisel lisatakse Osaleja kontole Boonus, mille saab Osaleja peale isikusamasuse tuvastamise protseduuri edukat läbimist Investeerimisplatvormil edasi investeerida.

3.4. Juhul, kui Osaleja soovib Boonust välja võtta, siis on see võimalik järgmistel samal ajal kehtivatel tingimustel:

3.4.1. Osaleja Profiili loomisest Investeerimisplatvormil kuni Boonuse väljavõtmise kuupäevani on möödunud vähemalt 12 kuud;

3.4.2. Osaleja on kandnud enda Kontole rahalisi vahendeid summas vähemalt 100 eurot;

3.4.3. Investeerimisest saadud tulu alates registreerimise kuupäevast kuni Boonus väljavõtmise hetkeni peab olema vähemalt 10 (kümme) eurot.

4. OSALEJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on Moncera OÜ.

4.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega (Moncera OÜ privaatsuspoliitika) on võimalik tutvuda Moncera kodulehel. Moncera töötleb Osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel. Kampaanias osalemisega kinnitab isik, et saab aru ja nõustub isikuandmete töötlemisega Kampaania läbiviimise eesmärkidel kooskõlas isikuandmete töötlemise reeglitega.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Monceral on õigus igal ajal tühistada Osaleja osalemine Kampaanias, jättes Osalejale esitamata tühistamise põhjuseid.

5.2. Kui Osalejal on kahtlus lubatud turustuskanalite osas ja selles, kas tema tegevus vastab Kampaania tingimustele, võib ta võtta ühendust Moncera’ga.

5.3. Kõik katsed Kampaania reeglitega manipuleerimiseks on keelatud. Kui Osaleja rikub Kampaania tingimusi, võidakse tema programmi raames teenitud Boonus igal ajal tühistada.

6. LISAINFO

6.1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ning Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda Moncera’ga, aadressil F. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn, Eesti, telefoni +372 620 9090 või e-maili teel info@moncera.com.

6.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.(*) Investeerimisplatvormi üldtingimused ning investeerimiseks Loovutamislepingu tingimused, kättesaadavad www.moncera.com